Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Vink Koeltechniek BV

Vink Koeltechniek BV
Timmerfabriekstraat 16
2861 GV Bergambacht

Artikel 1 Algemeen

 1. Als deze voorwaarden deel uitmaken van aanbiedingen en overeenkomsten
  tot het verrichten van leveringen en/of diensten door een leverancier voor een
  afnemer, zijn alle bepalingen van deze voorwaarden tussen deze partijen van
  kracht, voor zover daarvan niet door een uitdrukkelijke schriftelijke afspraak
  tussen partijen is afgeweken. Een verwijzing door de afnemer naar eigen
  inkoop- of andere voorwaarden wordt door de leverancier uitdrukkelijk van de
  hand gewezen.
 2. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 • product: de prestatie(s) die de leverancier voor de afnemer verricht, zoals
  levering van zaken, montage van al dan niet door de leverancier geleverde
  zaken, aanneming van werk, onderhoud, reparatie en diensten, zoals advies
  en inspectie;
 • zaak: een stoffelijk object, inclusief eventuele daarin opgenomen software;
 • software: uitsluitend in de geleverde zaak opgenomen software;
 • leverancier: de onderneming op het gebied van de koudetechniek en luchtbehandeling, die partij is bij enige overeenkomst, strekkende tot levering
  van producten, te weten de levering van zaken en andere prestaties, zoals
  montage, installatie, reparatie, inspectie of onderhoud, daaronder begrepen de onderneming die in zijn aanbieding naar deze voorwaarden verwijst;
 • afnemer: wederpartij of wederpartijen bij de hierboven bedoelde overeenkomst, niet zijnde een consument;
 • schriftelijk: door middel van een door beide partijen ondertekend document
  of door een brief, e-mailbericht, telefax en op elke andere door de partijen
  overeengekomen wijze, anders dan mondeling;
 • meerwerk: elke prestatie die in overleg met de afnemer, al dan niet schriftelijk vastgelegd, door de leverancier in aanvulling op de overeenkomst
  wordt verricht;
 • prijs: de volgens art. 4 geldende prijs voor het product.

Artikel 2 Aanbieding

 1. Elke aanbieding van de leverancier is vrijblijvend en kan tot uiterlijk
  3 werkdagen na aanvaarding worden herroepen.
 2. Elke aanbieding is gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst door de
  leverancier onder normale omstandigheden en tijdens normale werkuren.

Artikel 3 Overeenkomst

 1. Onverminderd art. 2 lid 1 komt de overeenkomst tot stand als de aanvaarding
  in overeenstemming is met de aanbieding. Als de aanvaarding afwijkt van de
  aanbieding komt de overeenkomst pas tot stand na uitdrukkelijke acceptatie
  van deze afwijkingen door de leverancier.
 2. Indien overeengekomen is in gedeelten te leveren en te berekenen, wordt
  ieder gedeelte, voor zover niet het tegendeel uit enige bepaling voortvloeit,
  als een afzonderlijke overeenkomst beschouwd, in het bijzonder wat betreft
  de bepalingen omtrent levertijd, aansprakelijkheid en betaling.
 3. In productdocumentatie, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d. vermelde gegevens zijn slechts bindend indien en voor zover deze
  uitdrukkelijk zijn opgenomen in een aanbieding of opdrachtbevestiging van de
  leverancier of in een door partijen ondertekend contract.
 4. Mondelinge toezeggingen/afspraken binden de leverancier slechts voor zover
  zij door een vertegenwoordigingsbevoegde medewerker van de leverancier
  zijn gedaan/gemaakt of schriftelijk door een zodanige medewerker zijn bevestigd.

Artikel 4 Prijs

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is de overeengekomen prijs exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten en gebaseerd op levering Af Fabriek volgens de Incoterms geldend op
  de datum van aanbieding. Onder “Fabriek” wordt verstaan het bedrijfsterrein
  van de leverancier, zoals door hem aangeduid. Bij levering Af Fabriek is de
  prijs exclusief verpakking berekend, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Als na de datum van totstandkoming van de overeenkomst één of meer van
  de kostprijsfactoren een verhoging ondergaan - ook al geschiedt dit als gevolg
  van voorzienbare omstandigheden - is de leverancier gerechtigd de prijs dienovereenkomstig te verhogen.
 3. De leverancier kan meerwerk afzonderlijk in rekening brengen, zodra het
  daarvoor in rekening te brengen bedrag hem bekend is. Voor de berekening
  van meerwerk zijn lid 1 en lid 2 van overeenkomstige toepassing.
 4. Kosten van laden, lossen en vervoer van door de afnemer ter beschikking
  gestelde grondstoffen, halffabricaten, modellen, gereedschappen en andere
  zaken zijn niet in de prijs begrepen.
 5. Als is overeengekomen dat montage van het product door de leverancier
  plaatsvindt, is de prijs berekend inclusief montage, uitgezonderd de in art. 7
  lid 3 en lid 5 vermelde kosten.

Artikel 5 Intellectuele eigendom/geheimhouding

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten op het product, het ontwerp daarvan en
  de voor ontwerp, productie en gebruik van het product gemaakte tekeningen,
  berekeningen, beschrijvingen, technische documenten, modellen, gereedschappen e.d. berusten bij de leverancier of, in voorkomend geval, bij een
  derde partij die aan de leverancier een licentie voor het gebruik van deze
  rechten heeft verstrekt. Dit geldt ook als een en ander specifiek voor de afnemer is ontwikkeld, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De afnemer
  verkrijgt een niet-exclusief, in tijd onbeperkt, overdraagbaar recht om deze
  intellectuele eigendomsrechten te gebruiken, maar alleen voor het geleverde
  product en met inachtneming van eventuele beperkingen in onderliggende,
  door derden verstrekte licenties. De leverancier is niet verplicht om de afnemer de broncode of updates te verstrekken voor software.
 2. Technische, commerciële en financiële informatie en informatie die als vertrouwelijk is gemarkeerd of die door haar aard als vertrouwelijk moet worden
  aangemerkt, door de ene partij schriftelijk of mondeling bekend gemaakt aan
  de andere partij, wordt door de andere partij vertrouwelijk behandeld. De
  informatie wordt daarom niet zonder schriftelijke toestemming van de ene
  partij door de andere partij gebruikt voor een ander doel dan waarvoor deze
  is verstrekt. De informatie mag niet worden gereproduceerd of overgedragen,
  medegedeeld of bekend gemaakt aan een derde partij. De informatie wordt,
  voor zover niet meer nodig voor gebruik van het Product, op eerste verzoek
  van de Leverancier door de Afnemer aan de Leverancier geretourneerd en,
  voor zover van toepassing, uit digitale bestanden verwijderd.

Artikel 6 Levertijd

 1. Als partijen een bepaalde termijn voor de levering zijn overeengekomen gaat
  deze termijn in zodra de overeenkomst is aangegaan en tevens door de afnemer is voldaan aan alle voorwaarden die vóór de aanvang van de uitvoering
  door de leverancier van zijn verplichtingen door de afnemer moeten worden
  vervuld, zoals verstrekking aan de leverancier van noodzakelijke documenten
  en gegevens, verkrijging van vergunningen, uitvoering van noodzakelijke
  formaliteiten en betaling van een bedrag dat bij vooruitbetaling verschuldigd
  is. Als in plaats van een termijn een specifieke leverdatum, -week of -maand is
  overeengekomen, wordt deze naar redelijkheid in tijd verschoven.
 2. Het product geldt voor de levertijd als geleverd wanneer het, als acceptatietests in het bedrijf van de leverancier zijn overeengekomen, voor deze tests
  gereed is en in de overige gevallen wanneer de zaak voor verzending gereed
  is en de afnemer daar schriftelijk van in kennis is gesteld en, bij andere prestaties dan levering van een zaak, als de prestatie is geleverd.
 3. De levertijd is gebaseerd op de bij het sluiten van de overeenkomst geldende
  werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van het
  werk door de leverancier bestelde zaken en/of diensten. Als buiten schuld van
  de leverancier vertraging ontstaat door wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde zaken en/
  of diensten niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voor zover nodig
  verlengd.
 4. Als bij uitvoering van de overeenkomst vertraging optreedt door een handelen
  of nalaten van de afnemer of door aan de afnemer toerekenbare omstandigheden, mag de leverancier de levertijd verlengen met een termijn die, alle
  omstandigheden in aanmerking genomen, noodzakelijk is. Dit geldt ook als de
  oorzaak van de vertraging pas optreedt na de overeengekomen levertijd.
 5. Indien tussentijdse wijzigingen in de overeenkomst worden aangebracht of
  de uitvoering daarvan wordt opgeschort door de afnemer, wordt de levertijd
  met minimaal de duur van de door deze wijzigingen ontstane extra werkzaamheden of van de opschorting verlengd, onverminderd de eventuele andere
  rechten en vorderingen van de leverancier.
 6. Enkele overschrijding van de montagetermijn heeft niet tot gevolg dat de
  leverancier van rechtswege in verzuim is. Hiertoe is steeds een nadere ingebrekestelling vereist.
 7. Overschrijding van de levertijd geeft de afnemer geen recht op gehele of
  gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding. Als deze
  overschrijding echter meer dan 16 weken bedraagt of volgens mededeling
  van de leverancier meer dan 16 weken zal bedragen, kan de afnemer de overeenkomst door een schriftelijke mededeling aan de leverancier ontbinden. De
  afnemer heeft dan, voor zover van toepassing, recht op terugbetaling van het
  al betaalde gedeelte van de prijs en op vergoeding van de door hem geleden
  schade, tot een maximum van 15 procent van de prijs. Als al gedeeltelijk
  is geleverd, kan de overeenkomst na 16 weken slechts gedeeltelijk worden
  ontbonden, namelijk voor het nog niet geleverde gedeelte, tenzij het al geleverde gedeelte voor de afnemer niet zelfstandig bruikbaar is. Bij gedeeltelijke
  ontbinding heeft de afnemer, voor zover van toepassing, recht op terugbetaling van het gedeelte van de prijs dat betrekking heeft op het niet geleverde
  gedeelte en op schadevergoeding. Voor deze schadevergoeding wordt het
  genoemde maximum van 15% in dat geval berekend over het gedeelte van de
  prijs dat betrekking heeft op het niet geleverde gedeelte. Als overschrijding
  van de levertijd het gevolg is van overmacht geldt art. 14.
 8. Als de afnemer na ingebrekestelling in verzuim blijft met de afname van het
  product is de leverancier gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten en
  schade aan de afnemer in rekening te brengen, onverminderd de rechten van
  de leverancier volgens art. 15. De afnemer is dan voorts verplicht tot betaling
  van de prijs alsof levering volgens de overeengekomen levertijd heeft plaatsgevonden.

Artikel 7 Montage

 1. Als is overeengekomen dat de leverancier de montage van een zaak verzorgt,
  is de afnemer verantwoordelijk voor de juiste uitvoering en tijdige beschikbaarheid van alle inrichtingen, voorzieningen en condities, die noodzakelijk
  zijn voor de montage van de zaak en het goede functioneren van de zaak in
  gemonteerde staat.
 2. De afnemer zorgt er in ieder geval voor eigen rekening en risico voor dat:
  a) het personeel van de leverancier de werkzaamheden kan beginnen volgens
  het overeengekomen tijdschema en kan werken tijdens normale werktij
  den. Voor zover de leverancier dit noodzakelijk acht, kunnen ook buiten de
  normale werktijden werkzaamheden worden uitgevoerd, mits dit binnen
  redelijke termijn schriftelijk aan de afnemer is gemeld;
  b) hij de leverancier schriftelijk en tijdig vóór aanvang van de montage over
  alle op de plaats van montage geldende veiligheidsvoorschriften informeert;
  c) montage in een gezonde en veilige omgeving kan worden uitgevoerd;
  d) vóór aanvang van de montage alle noodzakelijke veiligheidsmaatregelen
  worden genomen en tijdens de montage worden gehandhaafd;
  e) geschikte behuizing en/of alle krachtens overheidsregelingen, de overeenkomst en het gebruik vereiste voorzieningen voor het personeel van de
  leverancier aanwezig zijn;
  f) het personeel van de leverancier gebruik kan maken van goede sanitaire
  voorzieningen;
  g) op de plaats van montage tijdig alle nodige hulppersonen, kranen, hef- en
  hijswerktuigen, transport- en hulpmiddelen, machines, bedrijfsmaterialen (zoals brandstoffen, oliën, vetten, gas, water, elektriciteit, stoom,
  perslucht, verwarming en verlichting) en de voor het bedrijf van de afnemer
  normale meet- en testapparatuur beschikbaar zijn;
  h) voldoende kantoorruimte op de plaats van montage voor de leverancier
  beschikbaar is;
  i) deugdelijke en adequaat beveiligde digitale infrastructuur en internetfaciliteiten, voor zover nodig, beschikbaar zijn;
  j) voldoende opslagruimte beschikbaar is ter bescherming tegen diefstal,
  verlies en beschadiging van de voor montage bestemde gereedschappen en
  uitrusting en van de persoonlijke eigendommen van het personeel van de
  leverancier;
  k) de toegangswegen naar de plaats van montage geschikt zijn voor het noodzakelijke transport van de te monteren zaak en de bedrijfsmiddelen van de
  leverancier.
  l) bij aanvang van en tijdens de montage de toegezonden producten op de
  juiste plaats aanwezig zijn.
 3. Schade en kosten, die voor de leverancier en/of de afnemer ontstaan doordat
  niet of niet tijdig aan één van de in dit artikel genoemde verplichtingen is
  voldaan, zijn voor rekening van de afnemer.
 4. Als de leverancier, zonder de montage in opdracht te hebben, wel bij de montage hulp en bijstand - van welke aard ook - verleent, geschiedt dit voor risico
  van de afnemer.
 5. Door de leverancier gemaakte kosten wegens onwerkbaar weer zijn voor
  rekening van de afnemer.

Artikel 8 Inspectie en acceptatietests

 1. De afnemer inspecteert het product uiterlijk 7 dagen na de levering als bedoeld in art. 6 lid 2. Als montage is overeengekomen inspecteert de afnemer
  uiterlijk 5 dagen na de montage de goede uitvoering daarvan. Als de toepasselijke termijn zonder schriftelijke en gespecificeerde melding van gegronde
  klachten is verstreken wordt het product geacht te zijn geaccepteerd.
 2. Als acceptatietests zijn overeengekomen stelt de afnemer na de levering als
  bedoeld in art. 6 lid 2 de leverancier in de gelegenheid de nodige voorbereidingen te treffen en de wijzigingen aan te brengen die de leverancier nodig
  acht. Aan de leverancier wordt gelegenheid gegeven tot het nemen van voorproeven. De afnemer zorgt voor tijdige terbeschikkingstelling van de hiervoor
  nodige hulpwerktuigen, hulp- en bedrijfsmaterialen, water, energie, verwarming en verlichting, alles voor zijn rekening en risico. De acceptatietests worden onverwijld na het verzoek van de leverancier daartoe in aanwezigheid van
  de afnemer gehouden. De kosten van acceptatietests zijn voor rekening van
  de afnemer. De leverancier draagt echter de kosten van eigen personeel en
  van zijn andere vertegenwoordigers. Als de acceptatietests zonder gegronde
  klacht zijn uitgevoerd of als de afnemer niet aan zijn voornoemde verplichtingen voldoet, wordt het product geacht te zijn geaccepteerd.
 3. De afnemer stelt voor de acceptatietests en de in lid 2 bedoelde voorbereidingen en wijzigingen de benodigde faciliteiten, ondersteuning en materialen,
  waaronder die als bedoeld in art. 7 lid 2 sub g), in voldoende mate, tijdig en
  kosteloos op de door de leverancier genoemde plaats ter beschikking van de
  leverancier. Als de afnemer hieraan niet voldoet, wordt het product geacht te
  zijn geaccepteerd.
 4. De leverancier maakt een verslag van de acceptatietests dat aan de afnemer
  wordt toegezonden. Als de afnemer, na daartoe tijdig en schriftelijk door de
  leverancier te zijn uitgenodigd, niet bij de tests was vertegenwoordigd, wordt
  het testverslag door hem als correcte weergave beschouwd.
 5. De afnemer zal, indien hierom door de leverancier wordt verzocht, een overnameprotocol ondertekenen ten bewijze dat de zaken compleet en bedrijfsgereed zijn opgeleverd, zulks onverminderd het bepaalde in artikel 12.
 6. Als uit de acceptatietests blijkt dat het product niet in overeenstemming is
  met de overeenkomst, neemt de leverancier de tekortkomingen zo spoedig
  mogelijk weg. Als de afnemer dit schriftelijk verzoekt, worden aansluitend
  nieuwe acceptatietests uitgevoerd met inachtneming van leden 2-4.
 7. In geval van geringe tekortkomingen die het goede functioneren van het
  product niet beïnvloeden, wordt het product ongeacht deze tekortkomingen
  geacht te zijn geaccepteerd. De leverancier zal deze tekortkomingen zo spoedig mogelijk wegnemen.
 8. De afnemer is niet bevoegd het product of een onderdeel daarvan vóór acceptatie te gebruiken. Als de afnemer dit wel doet, zonder schriftelijke toestemming van de leverancier, wordt het product geacht te zijn geaccepteerd.
 9. Onverminderd art. 12 sluit de acceptatie volgens de voorgaande leden elke
  vordering van de afnemer op grond van een tekortkoming in de leveringsverplichting van de leverancier uit.

Artikel 9 Risico-overgang

 1. Zodra het product als geleverd geldt in de zin van art. 6 lid 2 draagt de afnemer het risico voor alle schade, die aan of door dit product mocht ontstaan,
  behalve voor zover de schade aan opzet of bewuste roekeloosheid van de tot
  de bedrijfsleiding behorende medewerkers van de leverancier is te wijten. Dit
  geldt ook in geval montage door de leverancier plaatsvindt.
 2. De wijze van transport, verpakking enz. wordt, indien geen nadere aanwijzingen door de afnemer aan de leverancier zijn gegeven, door de leverancier in
  redelijkheid bepaald, zonder dat hij hiervoor enige aansprakelijkheid draagt
  en zonder dat hij verplicht is de verpakking terug te nemen, tenzij terugname
  van de verpakking dwingend voortvloeit uit hoofde van de Richtlijn 94/62/EG
  betreffende verpakking en verpakkingsafval.
  Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud
 3. De leverancier behoudt zich de eigendom voor van alle door hem aan de
  afnemer afgeleverde zaken totdat het verschuldigde, met inbegrip van
  rente en kosten, voor al deze zaken geheel is voldaan. Indien door de leverancier in het kader van de levering van zaken ten behoeve van de afnemer
  werkzaamheden zijn verricht, geldt de voorbehouden eigendom totdat de
  afnemer ook de vorderingen voor deze werkzaamheden, eveneens met
  inbegrip van rente en kosten, heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor alle vorderingen die de leverancier jegens de afnemer
  mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de afnemer in een of meer
  van zijn verplichtingen jegens de leverancier volgens de bedoelde overeenkomsten.
 4. Zolang de eigendom van de geleverde zaken niet op de afnemer is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig nader recht
  daarop verlenen, behoudens het bepaalde in het zesde lid van dit artikel.
 5. Op geleverde zaken die door betaling in eigendom van de afnemer zijn overgegaan en zich nog in handen van de afnemer bevinden, zal zodra de leverancier te kennen geeft dit te wensen de afnemer medewerking verlenen aan
  de vestiging van pandrechten als bedoeld in artikel 3:237 Burgerlijk Wetboek
  tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in artikel 3:92 lid 2
  Burgerlijk Wetboek genoemde, die de leverancier dan uit welken hoofde dan
  ook tegen de afnemer mocht hebben.
 6. De afnemer is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken
  met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van de leverancier
  te bewaren. De afnemer is verplicht de zaken voor de duur van de voorbehouden eigendom in voldoende mate tegen verlies en schade te verzekeren,
  zoals tegen schade door brand-, ontploffing- en water, en de polissen van
  deze verzekering aan de leverancier op eerste verzoek ter inzage te geven.
  Alle aanspraken van de afnemer op verzekeraars van de zaken uit hoofde van
  voornoemde verzekering zullen, zodra de leverancier te kennen geeft dit te
  wensen, door de afnemer aan hem worden verpand op de wijze aangegeven in
  artikel 3:239 Burgerlijk Wetboek, tot meerdere zekerheid van de vorderingen
  van de leverancier op de afnemer.
 7. Indien de afnemer met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens
  de leverancier tekortschiet of de leverancier goede grond heeft te vrezen dat
  hij in die verplichtingen tekort zal schieten, is de leverancier gerechtigd de
  onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Na terugneming zal de afnemer worden gecrediteerd voor de marktwaarde, die in geen
  geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op
  de terugneming gevallen kosten.
 8. Het is de afnemer toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde
  zaken in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van zijn bedrijf aan
  derden te verkopen en over te dragen. Bij verkoop op krediet is de afnemer
  verplicht van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen gelijkluidend aan het bepaalde in dit artikel.
 9. De afnemer verbindt zich, zolang de eigendom van de geleverde zaken niet
  op de afnemer is overgegaan, vorderingen die hij tegen zijn eigen afnemers
  verkrijgt niet aan derden te cederen of te verpanden zonder voorafgaande
  schriftelijke toestemming van de leverancier. De afnemer verbindt zich voorts
  bedoelde vorderingen, zodra de leverancier daartoe de wens te kennen geeft,
  aan hem te verpanden op de wijze zoals aangegeven in artikel 3:239 Burgerlijk Wetboek tot meerdere zekerheid van zijn vorderingen uit welken hoofde
  dan ook jegens de afnemer.

Artikel 11 Betaling

 1. Betaling van aan de leverancier verschuldigde bedragen moet, tenzij anders is
  overeengekomen, geschieden binnen 30 dagen na levering.
 2. Bij bedragen boven € 25.000,- luidt de betalingsregeling, tenzij anders overeengekomen, als volgt:
 • 40 % bij opdracht;
 • 50 % bij aflevering;
  en het restant (10%) binnen 30 dagen na levering.
 1. Betaling van meerwerk vindt plaats uiterlijk 7 dagen nadat dit aan de afnemer
  is gefactureerd.
 2. Alle betalingen vinden zonder aftrek, opschorting of verrekening plaats op de
  door de leverancier te bepalen wijze.
 3. Als de afnemer niet tijdig betaalt, is hij van rechtswege in verzuim en heeft
  de leverancier zonder ingebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldag
  rente in rekening te brengen tegen een percentage van 3 punten boven de in
  Nederland geldende wettelijke rente voor handelsovereenkomsten, zoals in
  art. 6:119a en art. 6:120 lid 2 Burgerlijk Wetboek bedoeld, en alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
 4. Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering op de buitengerechtelijke
  en gerechtelijke kosten, vervolgens in mindering op de rente en strekken
  eerst daarna in mindering op de verschuldigde factuurbedragen, waarbij
  steeds in de eerste plaats met de oudste factuur wordt verrekend.

Artikel 12 Gebreken in het product

 1. Het product moet voldoen aan de overeenkomst. De leverancier is verplicht
  tot het wegnemen van elke afwijking daarvan (hierna genoemd “gebrek(en)”)
  voortvloeiend uit verkeerd of ondeugdelijk ontwerp of materiaal of slecht
  vakmanschap, in overeenstemming met dit art. 12. Tenzij anders overeengekomen, wordt een inbreuk op in Nederland geldende intellectuele eigendomsrechten van een derde partij ook als gebrek beschouwd. De verplichting tot
  het wegnemen van het gebrek geldt uitsluitend voor bij inspectie en (indien
  overeengekomen) acceptatietests niet-waarneembare gebreken in het product, waarvan de afnemer bewijst dat zij, indien het zaken betreft, binnen 12
  maanden en, indien het een andere prestatie betreft, binnen 6 maanden na de
  levering volgens art. 6 lid 2 zijn opgetreden.
  Het product moet voldoen aan de in Nederland met betrekking tot bediening,
  vervoer en veiligheid op de dag van totstandkoming van de overeenkomst
  geldende voorschriften. Mochten tussen de datum van totstandkoming van
  de overeenkomst en de levering en inbedrijfstelling gewijzigde wettelijke
  voorschriften van kracht worden, dan zal het product zo mogelijk aan deze
  nieuwe voorschriften worden aangepast. Eventuele hieraan verbonden kosten
  zijn voor rekening van de afnemer.
 2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de verplichtingen van de leverancier uit hoofde van lid 1 beperkt tot leveringen binnen
  Nederland.
 3. In geval van montage van een door de leverancier geleverde zaak gaat de in
  lid 1 genoemde termijn van 12 respectievelijk 6 maanden voor de geleverde
  zaak respectievelijk voor de montage daarvan in op de dag dat de montage
  door de leverancier is voltooid. Deze termijn eindigt in ieder geval 18 maanden
  na levering van de zaak volgens art. 6 lid 2.
 4. Gebreken in een geleverde zaak worden door de leverancier weggenomen
  door reparatie of vervanging van het gebrekkige onderdeel, al dan niet in het
  bedrijf van de leverancier, of door toezending van een gerepareerd onderdeel of een onderdeel ter vervanging, een en ander steeds ter keuze van de
  leverancier. Na het wegnemen van het gebrek is de leverancier gedurende
  6 maanden op gelijke wijze verplicht tot het wegnemen van gebreken in het
  gerepareerde of vervangende onderdeel. Elke aansprakelijkheid voor gebreken in de geleverde zaak vervalt in ieder geval 18 maanden na de levering
  daarvan volgens art. 6 lid 2 of, bij toepasselijkheid van lid 4, 24 maanden na
  die levering.
 5. Gebreken in de montage van een door de leverancier geleverde zaak worden
  door de leverancier weggenomen door uitvoering van herstelwerkzaamheden.
  Na het wegnemen van het gebrek is de leverancier gedurende 6 maanden op
  gelijke wijze aansprakelijk voor gebreken in de herstelwerkzaamheden. Elke
  aansprakelijkheid voor gebreken daarin vervalt in ieder geval 24 maanden na
  de levering van de zaak volgens art. 6 lid 2.
 6. Gebreken in onderhoud, reparatie (indien niet uitgevoerd op grond van lid 5
  of lid 6), montage van een door een derde aan de afnemer geleverde zaak,
  revisie, aanneming van werk en soortgelijke werkzaamheden, worden door
  de leverancier weggenomen door de werkzaamheden, voor zover gebrekkig,
  opnieuw te verrichten. Na het opnieuw verrichten van de werkzaamheden is
  de leverancier gedurende 6 maanden aansprakelijk voor gebreken in de herstelwerkzaamheden. Elke aansprakelijkheid vervalt in ieder geval 12 maanden
  na de levering volgens art. 6 lid 2.
 7. Gebreken door inbreuk op intellectuele eigendomsrechten worden, naar keuze
  van de leverancier, door de leverancier weggenomen door:
 • verwerving van het gebruiksrecht voor de afnemer;
 • zodanige aanpassing van de zaak dat geen sprake meer is van inbreuk, of
 • vervanging van de zaak door een andere zaak die geen inbreuk maakt op
  intellectuele eigendomsrechten.
  De leverancier is gedurende 6 maanden na de bedoelde aanpassing of vervanging volgens de in dit artikel genoemde voorwaarden aansprakelijk voor eventuele gebreken daarin. Elke aansprakelijkheid van de leverancier voor gebreken
  daarin vervalt in ieder geval 18 maanden na de levering van de zaak volgens
  art. 6 lid 2 of, bij toepasselijkheid van lid 4, 24 maanden na die levering.
 1. De op grond van dit artikel te herstellen of te vervangen zaken, die zich daar
  in redelijkheid voor lenen, zullen door afnemer aan de leverancier op diens
  verzoek worden geretourneerd. Transportkosten en bijkomende kosten van
  demontage en hermontage, die door de leverancier worden gemaakt bij het
  wegnemen van gebreken, zijn voor rekening van de afnemer.
 2. De leverancier is niet aansprakelijk voor gebreken in inspecties, advisering en
  soortgelijke diensten.
 3. De leverancier is niet aansprakelijk voor gebreken, die optreden in of geheel
  of gedeeltelijk het gevolg zijn van:
  a) de niet-inachtneming van bedienings- en onderhoudsvoorschriften of ander
  dan het voorziene normale gebruik;
  b) normale slijtage;
  c) (de)montage, reparatie of wijzigingen door de afnemer of door derden;
  d) de toepassing van een overheidsvoorschrift;
  e) in overleg met de afnemer toegepaste, al gebruikte materialen en zaken;
  f) materialen en zaken die, al dan niet ter bewerking, door of namens de
  afnemer zijn verstrekt;
  g) op uitdrukkelijke instructie van de afnemer toegepaste materialen, zaken,
  ontwerp, constructie of werkwijze;
  h) door de leverancier van derden betrokken onderdelen (met inbegrip van
  software), voor zover de derde daarvoor niet aansprakelijk is tegenover de
  leverancier.
  De Leverancier is niet aansprakelijk voor beschadiging van lak- of chroomwerk, tenzij de beschadiging daarvan het gevolg is van kwaliteits- en/of
  constructiefouten van andere delen. De leverancier is voorts niet aansprakelijk voor inbreuk op intellectuele eigendomsrechten die het gevolg is van de
  omstandigheid dat:
  i) het product buiten Nederland wordt gebruikt;
  j) het product op een andere manier wordt gebruikt dan overeengekomen;
  k) het product wordt gebruikt in combinatie met apparatuur of software die
  niet door de leverancier is geleverd
  l) gebruik is gemaakt van door of vanwege de afnemer verstrekte gegevens.
 4. Als de afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan een verplichting,
  die voor hem uit enige met de leverancier gesloten overeenkomst voortvloeit, is de leverancier niet verplicht tot het wegnemen van gebreken. Als de
  afnemer zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de leverancier tot
  demontage, reparatie of andere werkzaamheden aan het product overgaat of
  doet overgaan, vervalt elke verplichting van de leverancier tot het wegnemen
  van gebreken.
 5. Gebreken dienen zo spoedig mogelijk na de ontdekking daarvan, maar uiterlijk
  binnen 14 dagen na het verstrijken van de toepasselijke aansprakelijkheidsperiode schriftelijk aan de leverancier te worden gemeld. Bij overschrijding van
  deze termijnen vervalt elke aanspraak voor die gebreken. Rechtsvorderingen
  dienen binnen 1 jaar na genoemde melding op straffe van verval van alle
  rechten aanhangig te worden gemaakt.
 6. Als de afnemer genoemde melding heeft gedaan en er geen gebrek wordt
  gevonden waarvoor de leverancier aansprakelijk is, heeft de leverancier recht
  op vergoeding van de kosten die hij als gevolg van de melding heeft gemaakt.
 7. Als de leverancier bij het wegnemen van gebreken onderdelen vervangt,
  worden de vervangen onderdelen eigendom van de leverancier.
 8. Als de afnemer stelt dat de leverancier niet aan een in dit artikel genoemde
  verplichting voldoet blijft de afnemer verplicht de voor hem uit enige met
  de leverancier gesloten overeenkomst voortvloeiende verplichtingen na te
  komen.
 9. Als de leverancier het gebrek niet binnen een redelijke termijn heeft weggenomen, kan de afnemer door een schriftelijke mededeling een laatste, redelijke
  termijn daarvoor stellen. Als de leverancier niet binnen deze laatste termijn
  zijn verplichtingen nakomt, kan de afnemer, voor rekening van de leverancier,
  het gebrek zelf of door een derde laten wegnemen, mits de afnemer of de
  derde over de daartoe benodigde expertise beschikt. Als het gebrek aldus
  met succes is weggenomen, is de leverancier door vergoeding van de door de
  afnemer gemaakte redelijke kosten ontslagen van alle aansprakelijkheid voor
  het gebrek. Deze kosten bedragen ten hoogste 15 procent van de prijs van
  het product.
 10. Als het gebrek niet volgens lid 15 wordt weggenomen,
  a) heeft de afnemer recht op een korting op de prijs, in evenredigheid met de
  waardevermindering van het product. Deze korting bedraagt ten hoogste
  15 procent van de prijs, of
  b) heeft de afnemer, als het gebrek zo ernstig is dat het hem in belangrijke
  mate het belang bij de overeenkomst voor het product respectievelijk
  een wezenlijk gedeelte van het product ontneemt, het recht door een
  schriftelijke mededeling aan de leverancier de overeenkomst te ontbinden
  voor het product respectievelijk het wezenlijke gedeelte van het product.
  De afnemer heeft dan recht op terugbetaling van de betaalde prijs voor
  het gedeelte waarvoor de overeenkomst wordt ontbonden. De afnemer
  heeft daarnaast recht op schadevergoeding tot ten hoogste 15% van het
  gedeelte van de prijs dat betrekking heeft op het gedeelte van het product
  waarvoor de overeenkomst wordt ontbonden.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

 1. Tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de tot de bedrijfsleiding behorende medewerkers van de leverancier en behoudens toepasselijkheid van art. 6 lid 7 en art. 12 is alle aansprakelijkheid van de leverancier,
  ongeacht de rechtsgrond, uitgesloten. De leverancier is daarom onder meer
  niet aansprakelijk voor schade door:
 • niet-levering;
 • aansprakelijkheid jegens derden;
 • enig onrechtmatig handelen of nalaten van (medewerkers en hulppersonen
  van) de leverancier;
 • inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, licenties en andere rechten van
  derden;
 • beschadiging of verlies, door welke oorzaak ook, van door de afnemer ter
  beschikking gestelde grondstoffen, halffabricaten, modellen, gereedschappen en andere zaken;
 • verlies of verminking van data;
 • productieverlies en vermindering van gebruiksmogelijkheden;
 • verlies van contracten en klanten.
  De leverancier is voorts niet aansprakelijk voor gederfde winst en welke gevolgschade en indirecte schade dan ook.
 1. De afnemer is verplicht de leverancier te vrijwaren van en schadeloos te stellen voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade in verband
  met de uitvoering van de overeenkomst.
 2. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van de tot de bedrijfsleiding behorende medewerkers van de leverancier is de afnemer gehouden de leverancier
  te vrijwaren voor alle schade voortvloeiend uit het gebruik door de leverancier
  van zaken toebehorend aan de afnemer.
 3. De afnemer is aansprakelijk voor het niet door de leverancier geleverde
  bouwkundige gedeelte en/of voor de nadelige gevolgen, voortvloeiend uit
  de gesteldheid van de bodem en is verplicht aan de leverancier de schade te
  vergoeden, die hij als gevolg van de ondeugdelijkheid van het bouwkundige
  gedeelte en/of de gesteldheid van de bodem mocht lijden.

Artikel 14 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de
  wil van de leverancier onafhankelijke omstandigheid - ook al was deze bij het
  tot stand komen van de overeenkomst voorzienbaar -, die nakoming van de
  overeenkomst door de leverancier blijvend of tijdelijk verhindert of onredelijk
  bezwarend maakt, en, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog,
  oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting,
  transportmoeilijkheden, import- en exportbeperkingen, overheidsmaatregelen, brand, terrorisme, epidemieën en pandemieën, natuurrampen, extreme
  weersomstandigheden, beperkte beschikbaarheid van energie, elektriciteitsstoring, storing van internet, computernetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten, cybercrime en gebreken en vertraging in de levering door toeleveranciers
  als gevolg van in dit lid genoemde omstandigheden.
 2. Als de leverancier de overeenkomst door overmacht tijdelijk niet of slechts
  op voor hem onredelijk bezwarende wijze kan nakomen, heeft hij het recht
  om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Na 6 maanden is elke
  partij, als de overmachtssituatie nog steeds voortduurt, bevoegd tot gehele of
  gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst. Elke partij is voorts bevoegd
  tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst als na het intreden
  van de overmachtssituatie duidelijk is of wordt dat nakoming van de overeenkomst door de leverancier langer dan 6 maanden onmogelijk of onredelijk
  bezwarend zal zijn.
 3. Bij opschorting en ontbinding op grond van lid 2 is de leverancier niet tot
  schadevergoeding verplicht. De leverancier heeft dan het recht betaling te
  verlangen van de kosten die hij heeft gemaakt voor de ter uitvoering van de
  overeenkomst door hem ingekochte, gereserveerde, in bewerking genomen
  en gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en andere zaken. In
  geval van ontbinding op grond van lid 2 is de afnemer verplicht om na betaling
  van de genoemde kosten de bedoelde zaken af te nemen. Als de afnemer
  daarmee in gebreke blijft, is de leverancier bevoegd deze zaken voor rekening
  en risico van de afnemer op te slaan of voor diens rekening te verkopen of te
  vernietigen.

Artikel 15 Opschorting en ontbinding

 1. Als goede grond bestaat voor de vrees dat de afnemer niet in staat of bereid
  is of zal zijn om aan zijn verplichtingen te voldoen en in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke
  overdracht van het bedrijf van de afnemer, heeft de leverancier het recht
  passende zekerheid voor alle (al dan niet opeisbare) contractuele verplichtingen van de afnemer te verlangen en in afwachting daarvan de uitvoering
  van de overeenkomst op te schorten. Bij gebreke van deze zekerheidsstelling
  binnen een redelijke, door de leverancier gestelde termijn heeft de leverancier
  het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De leverancier
  heeft deze bevoegdheden naast zijn overige rechten op grond van de wet, de
  overeenkomst en deze voorwaarden.
 2. Als de afnemer niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan een verplichting
  uit een overeenkomst met de leverancier, is de leverancier gerechtigd de
  uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de overeenkomst te
  ontbinden.
 3. Bij opschorting en ontbinding volgens lid 1 en lid 2 heeft de leverancier het
  recht om de voor de uitvoering van de overeenkomst door hem ingekochte,
  gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en andere zaken voor rekening en risico van de afnemer
  op te slaan. De leverancier kan ook kiezen voor verkoop of vernietiging voor
  rekening van de afnemer. Bij opschorting en ontbinding volgens lid 1 en lid 2
  heeft de leverancier recht op volledige schadevergoeding, maar is hij zelf niet
  tot schadevergoeding verplicht. De schade van de leverancier wordt gefixeerd
  op 75% van de vergoeding verschuldigd voor de (het) nog niet uitgevoerde
  (deel van een) overeenkomst, een en ander onverminderd het recht van de
  leverancier om de werkelijke schade als gevolg van de tekortkoming van de
  afnemer te vorderen.
 4. Als de afnemer de overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de leverancier beëindigt is hij zonder ingebrekestelling tot betaling van de volledige prijs verplicht, met aftrek van de door de leverancier
  bespaarde kosten.

Artikel 16 Geschillen

 1. Geschillen tussen partijen naar aanleiding van een aanbieding, de totstandkoming of uitvoering van een overeenkomst of nadere overeenkomst kunnen
  zowel door de leverancier als door de afnemer aanhangig worden gemaakt bij
  de Geschillencommissie Koude, Klimaat en Grootkeuken, Postbus 90600, 2509
  LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl). De leverancier en de afnemer
  kunnen ieder ook kiezen voor het aanhangig maken van het geschil bij de
  gewone rechter.
 2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de afnemer zijn klacht eerst bij de leverancier heeft ingediend.
  Leidt de klacht niet tot een oplossing dan kan het geschil vervolgens schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.
 3. Wanneer de afnemer een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is de leverancier aan deze keuze gebonden. Indien de leverancier een
  geschil aanhangig wil maken, moet hij de afnemer schriftelijk of in een andere
  passende vorm vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee
  akkoord gaat. De leverancier is bij uitblijven van instemming van de afnemer
  binnen deze termijn vrij het geschil bij de gewone rechter aanhangig te maken.
 4. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen
  van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie wordt desgevraagd door de leverancier aan de afnemer toegezonden.
  De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend
  advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
 5. Uitsluitend de gewone rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

Artikel 17 Toepasselijk recht
Alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden
beheerst door het in Nederland geldende recht, met uitsluiting van verwijzings- en
conflictregels van internationaal privaatrecht. De toepasselijkheid van het Weens
Koopverdrag is uitgesloten.

NADERE BEPALINGEN ONDERHOUD

De onderstaande bepalingen gelden als aanvulling op de artikelen 1 t/m 17. Bij tegenstrijdigheid tussen de artikelen 1 t/m 17 enerzijds en de onderstaande bepalingen
anderzijds prevaleren de laatste.

Artikel 18 Definities
In deze nadere bepalingen hebben de navolgende begrippen de volgende betekenis:

 • onderhoudscontract: de overeenkomst die de leverancier verplicht tot het
  verrichten van preventief onderhoud tijdens de contractperiode aan een
  zaak.
 • preventief onderhoud: het verrichten van inspectie/controle overeenkomstig de voorschriften van de F-gassenverordening en de Ozonverordening,
  zoals het controleren van een zaak op goede werking, op lekdichtheid ter
  voorkoming van verlies van koudemiddel, het controleren, uittesten en
  doormeten van elektrische schakel-, regel- en beveiligingsapparatuur en
  zo nodig het opnieuw afstellen of inregelen van de zaak.
 • correctief onderhoud: het opheffen van storingen en het uitvoeren van
  reparaties aan zaken.

Artikel 19 Preventief Onderhoud

 1. Preventief onderhoud wordt uitgevoerd onder normale werktijd. Onder
  normale werktijd wordt verstaan werkdagen van 08.00 uur tot 16.30 uur, met
  uitzondering van weekends en algemeen erkende feestdagen.
 2. Iedere verplaatsing of wijziging van de installatie dient aanstonds door de afnemer schriftelijk aan de leverancier te worden gemeld. Wijziging of verplaatsing van de installatie kan tot aanpassing van de in het onderhoudscontract
  vermelde tarieven leiden.
 3. Aan leidingen zal uitsluitend onderhoud worden verricht indien zij in het
  zicht zijn aangebracht. Inwendig reinigen van bij de installatie behorend(e)
  meubel(en) behoort niet tot het preventief onderhoud en evenmin het reinigen
  van de verdampers en condensor(en) van de zaak.
 4. Na uitvoering van een inspectie wordt de afnemer door de leverancier middels overlegging van een onderhoudsrapport geïnformeerd over de staat van
  onderhoud en bedrijfszekerheid van de zaak.

Artikel 20 Preventieve controles
De conform de toepasselijke wet- en regelgeving noodzakelijk uit te voeren preventieve controles worden op voorhand en tijdig aan de afnemer gemeld, waarna de
afnemer de leverancier feitelijk in de gelegenheid zal stellen de betreffende controles
uit te voeren.

Artikel 21 Koudemiddelen
Indien een handeling met een koudemiddel is gepleegd, wordt daarvan door de
leverancier aantekening in het logboek van de desbetreffende zaak gedaan. De in het
kader van het preventief onderhoud verwijderde koudemiddelen worden separaat
aan de afnemer doorberekend. Na overdracht van de verwijderde koudemiddelen aan
de leverancier is de leverancier daarmede verplicht zich aan de toepasselijke wettelijke bepalingen te houden.

Artikel 22 Correctief onderhoud
Werkzaamheden voor correctief onderhoud vallen buiten het onderhoudscontract.
Het uitvoeren van correctief onderhoud zal gebeuren na ontvangst van een storingsmelding van de afnemer dan wel nadat signalering van de storing op andere wijze
heeft plaatsgehad. Na ontvangst van een storingsmelding zal het noodzakelijk correctief onderhoud waar mogelijk in de normale werktijd worden uitgevoerd.

Artikel 23 Vrije toegang

 1. De servicemonteur van de leverancier dient altijd vrije en onbelemmerde
  toegang te hebben tot de ruimte waar een zaak is opgesteld. Als vrije en
  onbelemmerde toegang tot een zaak niet mogelijk is of door de afnemer niet
  wordt toegestaan, is de leverancier bevrijd van zijn verplichting de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren, onverminderd de verplichting van de
  afnemer aan de leverancier de overeengekomen prijs te vergoeden.
 2. De servicemonteur van de leverancier moet onmiddellijk na aankomst kunnen
  beginnen met zijn werkzaamheden en de hiervoor benodigde werkruimte ter
  beschikking hebben. Wachturen of vertraging ten gevolge van een omstandigheid die niet aan de leverancier kan worden toegerekend, kunnen aan de
  afnemer in rekening worden gebracht.

Artikel 24 Uitsluitingen
Onder het onderhoudscontract valt in ieder geval niet het verrichten van werkzaamheden in verband met:
a. onjuist of onoordeelkundig gebruik van de zaak of gebruik voor andere
doeleinden dan die waarvoor de zaak is bestemd;
b. onvoldoende reiniging van meubelen of cellen, waardoor verstopping door
vuil van de waterafvoer kan ontstaan met als gevolg het niet meer voldoende functioneren van de zaak;
c. een ongeval of andere oorzaken of invloeden van buitenaf;
d. een abnormale fysieke of elektrische belasting;
e. wijziging of verplaatsing van de zaak of het uitvoeren van onderhoud door
derden.
f. invoering van nieuwe wettelijke of andere maatregelen van overheidswege
die gevolgen hebben voor aard of omvang van de onderhoudswerkzaamheden;
g. slijtage van de condensor of verdamper ten gevolge van verwering door
invloeden van buitenaf;
h. redelijkerwijs onmogelijk zijn van herstel van de zaak - ter beoordeling
van de leverancier - of indien de capaciteit van de zaak onvoldoende is (of
wordt) voor het doel waarvoor de zaak wordt gebruikt.

Artikel 25 Betaling en nakoming

 1. Indien en voor zover vooruitbetaling is overeengekomen is het abonnementsgeld opeisbaar op de eerste dag van de contractperiode.
 2. Betaling van het abonnementsgeld dient binnen 14 dagen na factuurdatum te
  zijn geschied.
 3. In geval de afnemer in enige mate in gebreke is in de nakoming van zijn
  verplichtingen, waaronder voldoening van het abonnementsgeld voor het
  onderhoudscontract, op grond waarvan de leverancier zijn verplichtingen
  heeft opgeschort, zal dit opschortingsrecht zich tevens uitstrekken tot het
  melden en uitvoeren van preventieve controles overeenkomstig de relevante
  wetgeving