Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Vink Koeltechniek BV

Vink Koeltechniek BV
Timmerfabriekstraat 16
2861 GV Bergambacht

Artikel 1 Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Vink: Vink Koeltechniek BV, gevestigd te BERGAMBACHT, Timmerfabriekstraat 16;
De wederpartij: de natuurlijke- of rechtspersoon, dan wel zijn rechtsopvolger, ten behoeve van wie door of vanwege Vink leveringen worden gedaan, diensten worden verricht en/of een werk is aangenomen;
Consument: een wederpartij, natuurlijk persoon als hiervoor onder 2 vermeld, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
Product: zaken dan wel dienst zoals montage, installatie, reparatie, onderhoud, advies en inspectie;
Reparatie: het herstel van een zaak

Artikel 2 Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van Vink, alsmede op de tussen Vink en wederpartij gesloten overeenkomst(en), ongeacht de woon- of vestigingsplaats(en) van de bij de overeenkomst betrokken partijen en ook ongeacht de plaats waar die overeenkomst tot stand is gekomen, dan wel ten uitvoer dient te worden gelegd. Deze algemene voorwaarden zullen te allen tijde prevaleren boven die, welke eventueel door de wederpartij worden gehanteerd. Voor zover nodig verwerpt Vink hierbij uitdrukkelijk de toepasselijkheid van die algemene voorwaarden van de wederpartij. Partijen kunnen slechts tezamen, schriftelijk, afwijkende voorwaarden overeenkomen.

Artikel 3 Aanbieding
Aanbiedingen van Vink in welke vorm dan ook zijn vrijblijvend, tenzij anders overeengekomen dan wel tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Aanbiedingen zijn gebaseerd op uitvoering van werkzaamheden of het doen van leveringen onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren. Tekeningen en overige bescheiden, met uitzondering van expertiserapporten en door de wederpartij geleverde schriftelijke stukken, die deel uitmaken van een overeenkomst of offerte, blijven eigendom van Vink en mogen niet zonder diens toestemming, op welke wijze dan ook, geheel dan wel gedeeltelijk worden overgenomen of worden gereproduceerd of aan derden ter inzage worden gegeven. Op alle voor auteursrechten vatbare zaken, die door tussenkomst van Vink aan de wederpartij beschikbaar worden gesteld, blijft het auteursrecht aan de aanvankelijk rechthebbende voorbehouden.
De wederpartij verplicht zich om alle gegevens en know how, die hem door tussenkomst van Vink worden verstrekt, vertrouwelijk te houden en alle rechten van intellectuele eigendom te respecteren. De wederpartij is verplicht om documenten en overige gegevensdragers, welke auteursrechtelijk beschermde werken of gegevens als in de vorige volzinnen bedoeld bevatten, op eerste verzoek aan Vink te overhandigen, voor zover hij de beschikking daarover niet nodig heeft in het kader van de uitvoering van de betreffende overeenkomst. Voor auteursrechtvatbare zaken en voor gegevens, die de wederpartij aan Vink verstrekt, gelden mutatis mutandis de verplichtingen die krachtens het hiervoor bepaalde op de wederpartij rusten.

Artikel 4 Overeenkomst
Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, is Vink eerst gebonden na schriftelijke aanvaarding zijnerzijds van de opdracht en na ontvangst van de vooruitbetaling bij opdracht, zo deze vooruitbetaling werd overeengekomen.
Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door Vink in overleg, al dan niet schriftelijk vastgelegd, met de wederpartij tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven de in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden wordt geleverd en/of aangebracht dan wel door hem boven de in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde werkzaamheden wordt gepresteerd. Voor de omvang en de aard van de overeenkomst is de opdrachtbevestiging van Vink bindend. De overeenkomst omvat alleen de levering van die producten en reparaties die daarin zijn gespecificeerd

Artikel 5 Montage, installatie en reparatie
De wederpartij is jegens Vink verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/of voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van het te monteren product, behoudens indien en voor zover die uitvoering door of vanwege Vink wordt verricht volgens door of vanwege laatst genoemd verstrekte gegevens en/of vervaardigde tekeningen. Onverminderd de voorgaande bepaling zorgt de wederpartij in ieder geval voor eigen rekening en risico dat:
het personeel van Vink, zodra dit op de plaats van opstelling is aangekomen, de werkzaamheden kan aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, indien Vink dit noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren, mits hij dit tijdig aan de wederpartij heeft medegedeeld;
geschikte behuizing en/of alle krachtens overheidsregelingen, de overeenkomst en het gebruik vereiste en of noodzakelijke voorzieningen voor het personeel van Vink aanwezig zijn;
de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het benodigde transport;
de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en montage;
de nodige afsluitbare opslagplaatsen voor materiaal, gereedschap en andere zaken aanwezig zijn;
de nodige en gebruikelijke hulpwerklieden, hulpwerktuigen, hulp- en bedrijfsmaterialen (brandstof, oliën en vetten, poets- en ander klein materiaal, gas, water, elektriciteit, stoom, perslucht, verwarming, verlichting, enz daaronder begrepen), en voor het bedrijf van de wederpartij normale meet- en testapparatuur tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter beschikking van de Vink staan;
bij aanvang van en tijdens de montage de gezonden producten op de juiste plaats aanwezig zijn.

Artikel 6 Prijzen
De in de aanbieding, respectievelijk orderbevestiging genoemde prijzen luiden exclusief BTW en overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten, en zijn ofwel gebaseerd op levering af fabriek/magazijn ofwel op levering franco afnemer, volgens Incoterms geldend op het moment van afgifte van de aanbieding c.q. op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst. Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst één of meerdere kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden, is Vink gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
Dit recht bestaat echter niet gedurende 3 maanden na de datum van totstandkoming van de overeenkomst. In de overeenkomst is de bevoegdheid van Vink begrepen om door hem verricht meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen. Voor de berekening van dit meerwerk is het vorenstaande in dit artikel, van toepassing.

Kosten van in- en uitlading en van vervoer van door de wederpartij ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabrikaten, gereedschappen en andere zaken zijn niet in de prijs inbegrepen en worden afzonderlijk in rekening gebracht. Te dien zake door Vink betaalde kosten worden beschouwd als voorschot ten laste van de wederpartij.

Artikel 7 Betaling
Betaling dient te geschieden direct voor de op- of aflevering. Het betreft hier een termijn als in Artikel 6:83, a BW. Indien vooruitbetaling wordt overeengekomen, dient de wederpartij, voordat met de werkzaamheden een aanvang is gemaakt, de helft van de overeengekomen of vermoedelijke prijs te voldoen. Het restant dient direct voor de op- of aflevering te worden voldaan. Indien betaling na op- of aflevering wordt overeengekomen, is de wederpartij verplicht de verschuldigde of resterende som te voldoen binnen 30 dagen na factuurdatum. Het betreft hier een termijn als in Artikel 6:83, a BW.
Alle betalingen dienen zonder enige aftrek en/of schuldvergelijking te geschieden op de wijze zoals overeengekomen. Indien de wederpartij enig verschuldigd bedrag niet tijdig voldoet, is hij van rechtswege in verzuim en heeft de Vink zonder enige ingebrekestelling het recht hem vanaf vervaldatum over het uitstaande bedrag de wettelijke handelsrente in rekening te brengen. Alle door de Vink redelijkerwijs te maken kosten ter verkrijging van een voldoening buiten rechte door de wederpartij van al hetgeen zij aan Vink is verschuldigd komen voor rekening van de wederpartij en worden gefixeerd op het bedrag zoals verschuldigd conform het Rapport VoorWerk II.
Betalingen zien allereerst toe op de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, vervolgens op de rente en strekken daarna tot betaling van openstaande facturen in volgorde van hun ouderdom, de oudste eerst.

Artikel 8 Levering en levertijd
De levertijd gaat in op het laatste der navolgende tijdstippen:
de dag van totstandkoming van de overeenkomst;
de dag van ontvangst door Vink van de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen, etc;
de dag der vervulling van de voor het aanvangen der werkzaamheden noodzakelijke formaliteiten;
de dag der ontvangst door de Vink van hetgeen volgens de overeenkomst voor het aanvangen der werkzaamheden bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.
De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk door Vink bestelde materialen. Indien buiten schuld van Vink vertraging ontstaat tengevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voor zonodig verlengd. Enkele overschrijding van de levertijd heeft niet tot gevolg dat Vink van rechtswege in verzuim is. Hiertoe is steeds een nadere ingebrekestelling vereist. Overschrijding van de levertijd geeft de wederpartij geen recht tot het zonder rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst en evenmin tot schadevergoeding. Onverminderd het elders in deze voorwaarden met betrekking tot verlenging van de levertijd bepaalde wordt de levertijd verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van de Vink ontstaat, tengevolge van het niet voldoen van door de wederpartij aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.
Een product geldt ten aanzien van de levertijd als geleverd wanneer het, indien keuring in het bedrijf is overeengekomen, voor keuring en de in de overige gevallen wanneer het voor verzending gereed is, één en ander nadat de wederpartij daarvan schriftelijk in kennis is gesteld. Na het verrichten van de overeengekomen werkzaamheden en kennisgeving daarvan aan de wederpartij, dient het betreffende object binnen een week na de verzending van de kennisgeving door de wederpartij te worden opgehaald, bij gebreke waarvan de Vink gerechtigd is om redelijke stallings- en opslagkosten bij de wederpartij in rekening te brengen. Indien Vink op zich heeft genomen de zaken te monteren, gelden zij als geleverd, wanneer deze of de belangrijkste onderdelen daarvan, één en ander in redelijkheid ter beoordeling door de Vink, bedrijfsvaardig op de overeengekomen plaats van bestemming zijn opgesteld. Indien de Vink op zich heeft genomen de zaken te monteren, zijn zij reeds na aankomst op de overeengekomen plaats van bestemming voor risico van de wederpartij. Bij levering met inbegrip van montage en inbedrijfstelling zal de wederpartij, indien daarom verzocht, een overnameprotocol ondertekenen ten bewijze dat de zaken compleet en bedrijfsgereed zijn opgeleverd, zulks onverminderd het bepaalde in artikel 11.

Artikel 9 Keuring en beproeving
Indien keuring en beproeving bij de wederpartij zijn overeengekomen, zal Vink gelegenheid worden gegeven tot het nemen van voorproeven. De wederpartij zorgt voor tijdige terbeschikkingstelling van de hiervoor benodigde hulpwerktuigen, hulp- en bedrijfsmaterialen, water, energie, verwarming en verlichting, alles voor zijn rekening en risico. Aan Vink zal gelegenheid worden gegeven aan bezwaren van de wederpartij naar aanleiding van de beproeving tegemoet te komen, alvorens de installatie of het werk door de wederpartij afgekeurd of geweigerd kan worden.
De kosten van de keuring zijn voor rekening van de wederpartij. Deze keuring mag geen oorzaak worden van enigerlei vertraging in de vooruitgang van onderhavige of andere werkzaamheden van Vink. Zo de wederpartij niet binnen 8 dagen, nadat hij van de gelegenheid tot keuring in kennis is gesteld, gebruik heeft gemaakt van dat recht, worden de zaken geacht te zijn goedgekeurd.

Artikel 10 Risico en eigendomsovergang, eigendomsvoorbehoud
Vanaf het tijdstip van een levering aan de wederpartij, als omschreven in Artikel 8, is het gekochte of zijn de daarvoor bestemde onderdelen voor diens rekening en risico, behoudens grove schuld van Vink. Alle (op)geleverde en nog (op) te leveren objecten blijven uitsluitend eigendom van Vink totdat alle vorderingen, zowel voor leveringen als voor diensten als voor aangenomen werk (rente en kosten inbegrepen), die Vink heeft of zal verkrijgen op de wederpartij volledig zijn betaald. Totdat de wederpartij alle aan de Vink verschuldigde bedragen heeft voldaan, heeft Vink een retentierecht met betrekking tot de door de wederpartij aan deze ter beschikking gestelde zaken In geval van be- of verwerking door Vink van de in dit artikel genoemde objecten (hoofdzaken in de zin van

Artikel 3:4 BW) geacht door de wederpartij aan de Vink in vuistpand te zijn verstrekt. Bij (nieuwbouw-) werkzaamheden is de wederpartij verplicht de aan hem onder eigendomsvoorbehoud (op)geleverde objecten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Vink te bewaren.
Indien de wederpartij in gebreke blijft met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert, is Vink gerechtigd de nog bij de wederpartij aanwezige objecten, die onder eigendomsvoorbehoud zijn op- of afgeleverd, te demonteren, dan wel terug te nemen onverminderd de overige rechten van Vink. Alle kosten hiervan zijn voor rekening van de wederpartij. Voorts is Vink gerechtigd om tengevolge van de in dit artikel bedoelde be- of verwerking nieuwe ontstane objecten die bij de wederpartij aanwezig zijn als vuistpand onder zich te nemen en te houden totdat de wederpartij aan al haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 11 Garantie
De Vink garandeert dat de door hem verrichte of aan derden uitbestede werkzaamheden naar goed vakmanschap zijn uitgevoerd. Deze garantie wordt verleend gedurende 12 maanden na op- of aflevering van het object of product, geleverde onderdelen ter zake van reparatie daaronder begrepen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
De garantieplicht valt uiteen in twee delen:
a) gedurende 6 maanden na op- of aflevering is Vink gehouden de geleverde zaken of onderdelen die ondeugdelijk bleken als gevolg van materiaal-, constructie-, montage- en/of fabricagefouten, geheel kosteloos te vervangen of te herstellen.
b) gedurende een periode van 6 maanden aansluitend op de periode van 6 maanden als bedoeld onder Artikel 11, sub a, is Vink gehouden tot opnieuw leveren van de zaken en onderdelen die ondeugdelijk bleken als gevolg van materiaal-, constructie-, montage- of fabricagefouten. De levering vindt plaats overeenkomstig het in Artikel 8 bepaalde, exclusief montagekosten.

Het in de vorige alinea genoemde is van overeenkomstige toepassing bij een keuring respectievelijk beproeving niet-waarneembare gebreken die een oorzaak uitsluitend of overwegend vinden in ondeugdelijke montage/installatie door de Vink.
Indien montage/installatie van het product of object door Vink plaats vindt, gaat de in dit artikel bedoelde garantie van 12 maanden in op de dag dat de montage/installatie door de opdrachtnemer is voltooid, met dien verstande dat in dat geval de garantietermijn in ieder geval eindigt, indien 15 maanden na op- of aflevering zijn verstreken.
Aanspraak op de hiervoor omschreven garantie geldt niet in het geval:
de ondeugdelijkheid van de geleverde zaken of onderdelen niet onverwijld na vaststelling daarvan aan Vink wordt meegedeeld met dien verstande dat de wederpartij bij zichtbare gebreken haar reclames niet binnen 1 maand na op- of aflevering van het object schriftelijk met een duidelijke omschrijving van de klachten bij Vink indient en de wederpartij, niet zijnde consument, bij onzichtbare gebreken haar reclames niet binnen 14 dagen na het ontdekken van deze gebreken schriftelijk en met een duidelijke omschrijving van de klachten bij Vink indient;
de wederpartij het object niet binnen de door Vink vastgestelde termijn ter controle aanbiedt, aan welke controle voor de wederpartij geen kosten zijn verbonden;
de wederpartij Vink niet in de gelegenheid stelt om het gebrek te verhelpen;
de ondeugdelijkheid het gevolg is van foutief gebruik of onvoldoende onderhoud;
door de wederpartij of derden aan de geleverde zaken werkzaamheden zijn verricht, zonder dat daartoe een schriftelijke goedkeuring van Vink is verkregen, behoudens de noodzaak van het onmiddellijk verrichten van deze werkzaamheden kan worden aangetoond;
de wederpartij nalatig is gebleven zijn verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen;
de gebruiksaanwijzing en/of instructies van Vink niet zijn opgevolgd;
gebreken het gevolg zijn van niet door of namens Vink uitgevoerde onzorgvuldige behandeling en/of blootstelling van het object aan extreme omstandigheden, dan wel het gevolg zijn van niet door Vink gemaakte constructiefouten met betrekking tot het object;
gebreken zijn ontstaan door het gebruik van zaken die door de wederpartij aan Vink ter beschikking zijn gesteld, tenzij de opdracht strekt tot opheffing van die gebreken;
van bij daglicht niet met het blote oog waarneembare kleurverschillen in de laklaag van het object;
aantasting van de laklaag is ontstaan door een van buiten komende oorzaak, dan wel aan niet door Vink aangebrachte of bewerkte delen; gebreken aan het object na op- of aflevering door Vink niet in de onderneming van Vink een nadere behandeling hebben ondergaan, terwijl deze nadere behandeling naar goed vakgebruik wel noodzakelijk was en waarvan de noodzaak door de Vink schriftelijk aan de wederpartij uiterlijk bij op- of aflevering van het object kenbaar is gemaakt. Deze uitsluiting geldt alleen als verband bestaat tussen het gebrek en het verzuim;
van objecten dan wel werkzaamheden ten aanzien waarvan Vink bij het sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk te kennen geeft, dat hij zich niet kan verenigen met een aan hem door de wederpartij voorgeschreven keuze van materialen, onderdelen en/of werkmethoden;
te bewerken objecten zich in een staat bevinden die het onmogelijk maakt de aanwezige gebreken -waaronder corrosie- binnen het kader van hetgeen is overeengekomen afdoende te verhelpen of te verwijderen, alsmede wanneer de objecten niet in de onderneming van Vink zijn voorbewerkt.
De op grond van Artikel 11, sub b, te herstellen of te vervangen zaken, die zich daar in redelijkheid, ook wat de kosten betreft, voor lenen, zullen door de wederpartij aan Vink op diens verzoek worden geretourneerd. Op geleverde doch niet door Vink gemonteerde onderdelen wordt, bij gebleken foutieve montage, geen garantie gegeven. Reparatie en/of vervanging van een onderdeel zal de garantie voor het geheel der geleverde zaken nimmer verlengen.
Bij reparatie- en onderhoudswerkzaamheden, alsmede bij nieuwbouw, worden bij uitvoering van de opdracht vervangen en/of achtergebleven onderdelen en/of materialen eigendom van Vink, tenzij de wederpartij bij het verstrekken van de opdracht aan Vink te kennen heeft gegeven eigenaar hiervan te willen blijven.
In dat geval dient de wederpartij direct na de op- of aflevering va het object de achtergebleven/vervangen onderdelen en/of materialen in ontvangst te nemen.
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is Vink alleen gehouden tot nakoming binnen Nederland van de in dit artikel omschreven garantieverplichtingen.

Artikel 12 Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van Vink is beperkt tot nakoming van de in Artikel 11 omschreven garantieverplichting. De Vink aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, behoudens in geval van opzet of grove schuld van Vink, van enigerlei schade, diefstal of verlies van zaken van de wederpartij en/of van derden die zich in of aan het object bevinden en die de Vink uit welke hoofde dan ook onder zich heeft, met uitzondering van schade aan motorrijtuigen, aanhangers, opleggers, caravans en containers. Onder zaken van de wederpartij wordt tevens begrepen lading (bijvoorbeeld in een aanhanger), inventaris (bijvoorbeeld in een caravan) en schriftelijke bescheiden en waardepapieren (bijvoorbeeld in een auto).
Behoudens grove schuld aan de zijde van Vink, de toepasselijkheid van de wettelijke bepalingen betreffende productaansprakelijkheid zoals deze ter uitvoering van de betreffende EG-richtlijn zijn vastgesteld, alsmede behoudens het bepaalde in de aanhef van dit artikel is alle aansprakelijkheid van Vink, zoals voor bedrijfsschade, andere indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, uitgesloten. Op deze uitsluiting zal geen beroep kunnen worden gedaan indien een zodanig beroep in voorkomend geval tot een naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar resultaat zal leiden.
Vink is derhalve ook niet aansprakelijk voor:
schending van octrooien, licenties of andere rechten als gevolg van door of vanwege de wederpartij verstekte gegevens;
beschadiging of verlies door welke oorzaak ook, van door de wederpartij ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabrikaten, modellen, gereedschappen en andere zaken.
Indien Vink, zonder de montage in opdracht te hebben, wel bij de montage hulp en bijstand, van welke aard ook, verleent, geschiedt dit voor rekening van de wederpartij. De wederpartij is aansprakelijk voor het niet door Vink geleverde bouwkundige gedeelte en/of voor de nadelige gevolgen, voortvloeiend uit de gesteldheid van de bodem en is verplicht aan Vink de schade te vergoeden, die hij tengevolge van de ondeugdelijkheid van het bouwkundige gedeelte en/of de gesteldheid van de bodem mocht leiden.
In geval de afnemer geen consument of daarmee gelijk te stellen wederpartij is, is hij gehouden Vink te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van Vink in deze voorwaarden in de verhouding met de wederpartij is uitgesloten. Behoudens grove schuld aan de zijde van Vink, is de wederpartij gehouden Vink te vrijwaren voor alle schade voortvloeiend uit gebruik door Vink van alle zaken toebehorend aan de wederpartij.

Artikel 13 Overmacht
Een tekortkoming van de Vink zal hem niet worden aangerekend indien hij in een toestand van overmacht verkeert. Onder overmacht wordt verstaan: een tekortkoming die Vink niet kan worden toegerekend doordat zij niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of naar in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt, waaronder begrepen het geval, dat Vink door een toerekenbare tekortkoming of onzorgvuldigheid van derden niet in staat is zijn diensten te verrichten. Onder overmacht wordt mede begrepen:
Bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van welke aard, en onverschillig op welke wijze ontstaan;
Vertraagde of verlate toelevering door een of meerdere Vinks van Vink;
Transportmoeilijkheden of belemmeringen van elke aard, waardoor het vervoer naar Vink toe of van Vink naar de wederpartij wordt verhinderd of belemmerd;
Oorlog(-sgevaar), oproer, sabotage, overstroming, brand, (werklieden)uitsluitingen, bedrijfsbezetting, werkstakingen en gewijzigde overheidsmaatregelen
In geval van overmacht heeft Vink binnen 3 weken na het ontstaan van een omstandigheid die overmacht oplevert het recht om naar keuze ofwel de termijn van op- of aflevering te wijzigen ofwel de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot het betalen van schadevergoeding. Na ontbinding van de overeenkomst heeft Vink recht op vergoeding van de door hem reeds gemaakte kosten en/of uitgevoerde werkzaamheden, welk recht bij reparatie en onderhoud Vink slechts heeft voor zover de wederpartij daardoor is gebaat.

Artikel 14 Ontbinding
Indien de wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting hem door de overeenkomst opgelegd (daaronder begrepen de verplichting tot het afnemen van door Vink te leveren prestaties) surseance van betaling, stillegging of liquidatie of gedeeltelijke of gehele overdracht van het bedrijf van de wederpartij, zal hij geacht worden van rechtswege in verzuim te zijn, en heeft Vink het recht om zonder sommatie, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de met de wederpartij gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren, zonder dat Vink tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn. Vink heeft wanneer de overeenkomst op grond van het vorenstaande in of buiten rechte ontbonden wordt, recht op volledige schadevergoeding. Tenzij Vink de schade anders wenst te berekenen, wordt de schade gefixeerd op 75% van de vergoeding verschuldigd voor de (het) nog niet uitgevoerde (deel van een) overeenkomst. Vink heeft het recht om producten die in het kader van een nog niet geheel uitgevoerde overeenkomst zijn geleverd, terug te nemen tegen contante creditering van daarvoor door de Vink bestede kostprijs. In de in aanhef van dit artikel bedoelde gevallen kan Vink ook de uitvoering van de overeenkomst opschorten en direct volledige betaling vorderen van al hetgeen de wederpartij ingevolge de overeenkomst schuldig is of zou worden. Daarnaast heeft de Vink in dit geval het recht vergoeding te vorderen van de schade die hij als uitvloeisel van de opschorting en de gevolgen daarvan lijdt.

Artikel 15 Geschillen
Tenzij partijen schriftelijk anderszins overeenkomen, of een geschil tot de bevoegdheid van een kantonrechter behoort, zullen alle geschillen die naar aanleiding van een aanbieding, overeenkomst of nadere overeenkomsten, welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden voorgelegd aan de arrondissementsrechtbank te Den Haag.

Artikel 16 Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing van zijn, is Nederlands recht van toepassing.