Disclaimer

Disclaimer Vink Koeltechniek
Vink Koeltechniek heeft deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat de informatie op de website, onjuistheden c.q. onvolledigheden bevatten. Fouten kunnen niet altijd voorkomen worden. Vink Koeltechniek is op geen enkele wijze aansprakelijk en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor directe en/of indirecte geleden schade, welke voortvloeit uit de door Vink Koeltechniek verstrekte informatie. Daarnaast is Vink Koeltechniek op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die geleden is door een tijdelijke onmogelijkheid om de website van Vink Koeltechniek te kunnen raadplegen. De informatie op de website van Vink Koeltechniek wordt continu aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen altijd met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Voor zover de website van Vink Koeltechniek hyperlinks bevat van andere websites, staat Vink Koeltechniek niet garant voor de beschikbaarheid van deze websites, noch is zij verantwoordelijk voor de inhoud daarvan.

Intellectueel eigendom
Deze website is eigendom van Vink Koeltechniek BV. Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Vink Koeltechniek BV is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Vink Koeltechniek BV.